Cụ nào cần driver HP 1160 cho windows 7 thì vào đây mà download này.
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...&swEnvOID=4062