Thông báo

Bác đã bị tước bằng lái trên OF với lý do sau:
No reason was specified.

Bác sẽ được trả lại bằng vào: Chưa có gì