blackkafei

Chữ ký

Rượu làm đỏ mặt người, bay hơi nhân cách. Mắt đổi mầu, đầu đổi tính. bác có đồng ý không
Top