keobong04

Chữ ký

Không thương, không nhớ, không mơ mộng
Không buồn, không thán, lệ không rơi
Top