ocean08

Giới tính
Nam

Chữ ký

Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru....
Top