1. Diễn đàn vẫn bình thường và chỉ có 1 chút lỗi ở mã lực. Chỉ lỗi giữa cụ mợ và hệ thống mã lực chưa kết nối được với nhau. Mong cụ mợ thông cảm :)

Permalink for Post #315

Thớt đã tạo: Chinh phục mũi Đôi - điểm cực Đông: cực vất nhưng cực chất!