Permalink for Post #73

Thớt đã tạo: Xe Tàu, tiền nào của nấy, lấy option che dấu điểm yếu ...