Chinh phục mũi Đôi - điểm cực Đông: cực vất nhưng cực chất!