Chưa đi chưa biết Cái Chiên - Đi rồi mới thấy đáng tiền, lại ngon