Đấu giá ủng hộ chương trình "Sưởi ấm Pa Ủ 2103" - Phiên số 3