ĐG 04/2017 - Phiên đấu giá online gây quỹ TT BVC Fund