Chi hội Điều lệ, tổ chức hội PAJERO SPORT Việt Nam

khumui

Xe buýt
Biển số
OF-125176
Ngày cấp bằng
22/12/11
Số km
935
Động cơ
6 Mã lực
Nơi ở
http://benmar.com.vn
Website
benmar.vn
PAJERO SPORT Việt Nam

Điều lệ hội PAJERO SPORT

ĐIỀU LỆ


CHƯƠNG I: TỔNG QUÁT


ÐIỀU 1. TÊN GỌI, TÍNH CHẤT VÀ MỐI QUAN HỆ

1.1. Tên gọi

- Tên chính thức của Hội là : "HỘI NHỮNG NGƯỜI ĐAM MÊ XE PAJERO SPORT".
- Tên giao dịch là “ Việt nam Pajero Sport Fan Club”.
- Tên viết tắt là: PSC

1.2. Tính chất

Hội NHỮNG NGƯỜI ĐAM MÊ XE PAJERO SPORT (dưới đây được gọi là Hội) là tổ chức văn hóa xã hội, có tính chất tự nguyện, phi chính phủ, phi lợi nhuận của những cá nhân đam mê xe địa hình Pajero Sport của hãng Mitsubishi.

Hội hoạt động theo Pháp luật Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ Hội.

1.3. Mối quan hệ

Hội là thành viên của các hiệp hội khác trong và ngoài nước trên tinh thần tự nguyện và theo qui định của pháp luật.

Tùy theo yêu cầu phát triển của Hội, Hội sẵn sàng gia nhập hoặc liên kết với các tổ chức, hiệp hội trong và ngoài nước trên tinh thần giữ sự chủ động và phát huy được lợi thế hợp tác giữa hai bên hoặc nhiều bên.

1.4. Trụ sở

Hội có trụ sở tại Hà Nội và có thể có các chi nhánh, văn phòng đại diện tại các địa phương hoặc ngoài nước theo yêu cầu phát triển của Hội và theo qui định của pháp luật.

1.5. Website: http://www.PSC.vn

1.6. Logo:1.7. Slogan:

HỘI TỤ CÙNG CHIA SẺ


ÐIỀU 2. TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

Hội có con dấu riêng, có tư cách pháp nhân, có tài khoản Ngân hàng, hoạt động theo quy định pháp luật hiện hành. (Khi có đủ điều kiện và hoàn thành các thủ tục đăng ký)

CHƯƠNG II : TÔN CHỈ - NHIỆM VỤ

ÐIỀU 3. MỤC ĐÍCH, SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

3.1 Tập hợp những cá nhân đam mê xe địa hình Mitsubishi Pajero Sport nhằm giao lưu trao đổi các kinh nghiệm về sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, độ chế. .. và tổ chức các buổi offline hiệu quả để tăng cường sự hiểu biết và chia sẻ giữa các hội viên
3.2 Bảo vệ quyền lợi hội viên ở góc độ người tiêu dùng.
3.3 Làm cầu nối hiệu quả giữa Hội viên với hãng sản xuất ô tô Mitsubishi, các đại lý của hãng và các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như các đơn vị truyền thông khác.
3.4 Khuếch trương quảng bá hình ảnh xe Pajero Sport trên toàn quốc ở góc độ đó là xe dành cho những người đàn ông từng trải (Experienced man)
3.5 Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện khi có đủ điều kiện


ÐIỀU 4. NHIỆM VỤ
4.1 Bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, ở góc độ người tiêu dùng xe Pajero Sport của hãng Mitsubishi.
4.2 Nâng cao trình độ lái xe, sửa chữa, bảo dưỡng, độ chế của các hội viên dưới nhiều hình thức khác nhau.
4.3 Tổ chức các hoạt động truyền thông, tổ chức sự kiện, xuất bản, phát hành các hình thức ấn phẩm về sử dụng xe Pajero Sport.
4.4 Tham gia tư vấn và phản biện xã hội đối với việc đánh giá và chọn mua xe Pajero Sport
4.5 Tham gia đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng đỉnh cao trong việc sử dụng xe Pajero Sport.

CHƯƠNG III : HỘI VIÊN

ÐIỀU 5. HỘI VIÊN
5.1 Hội viên cá nhân
Là những cá nhân sở hữu, sử dụng, hoặc đam mê xe Pajero Sport, tán thành điều lệ của Hội và hoàn tất thủ tục gia nhập hội.
5.2 Hội viên đơn vị
Là những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực ô tô và những lĩnh vực liên quan đến ô tô, có tư cách pháp nhân hoặc đang hoạt động như một thực thể hành chính, tán thành điều lệ Hội và hoàn tất thủ tục gia nhập Hội. Ðại diện cho Hội viên đơn vị là người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp pháp của đơn vị hay của thực thể hành chính đó.
5.3 Hội viên danh dự
Là những nhà hoạt động khoa học, chính trị, văn hóa, xã hội trong hoặc ngoài ngành ô tô, bằng ảnh hưởng và uy tín của mình đã góp phần đáng kể vào hoạt động Hội, vào sự phát triển ngành ô tô, được Ban Chấp hành (BCH) mời làm Hội viên danh dự.

ÐIỀU 6. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN

6.1. Quyền lợi

• Ðược bảo vệ quyền lợi chính đáng trong việc mua, bán và sử dụng xe Pajero Sport.
• Được nhận các dịch vụ do Hội cung cấp với những ưu đãi theo chính sách và theo từng hoạt động.
• Được trực tiếp tham gia hoặc cử đại diện tham gia việc bầu cử, ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội. Hội viên Danh dự không tham gia bầu cử và ứng cử vào các chức danh lãnh đạo của Hội.
• Được các hội viên khác giúp đỡ khi có khó khăn liên quan đến xe Pajero Sport.
• Được ra khỏi Hội theo đơn ra khỏi Hội gửi BCH Hội.

6.2. Nghĩa vụ

• Tôn trọng điều lệ của Hội.
• Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức kinh doanh và nghề nghiệp của Hội.
• Tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội, quảng bá rộng rãi hình ảnh của Hội đến cộng đồng.
• Bảo vệ sự đoàn kết của hội.
• Giúp đỡ các hội viên khác gặp khó khăn liên quan đến xe Pajero Sport
• Ðóng hội phí đúng thời hạn.
• Đóng góp nguồn lực để hỗ trợ các hoạt động và các chương trình do Hội chủ xướng hay thực hiện.


CHƯƠNG IV : TỔ CHỨC

ÐIỀU 7. NHIỆM KỲ
Nhiệm kỳ của Đại hội có thời gian là 02 năm.


ĐIỀU 8. ĐẠI HỘI TOÀN THỂ

8.1. Tổ chức:

Lãnh đạo cao nhất của Hội là Ðại Hội toàn thể. Tham dự Đại Hội toàn thể là các hội viên hợp lệ có đăng ký tham dự Đại hội.
Các quyết định của Đại hội toàn thể có hiệu lực triển khai ngay sau khi nghị quyết của Đại hội được đa số các thành viên hợp lệ tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

8.2. Nhiệm vụ
 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Chấp hành đương nhiệm và thông qua phương hướng nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ kế tiếp.
 Thảo luận và quyết định nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội (nếu có).
 Bầu ra Ban Chấp hành hội nhiệm kỳ kế tiếp.
 Đề ra nghị quyết Đại hội.ĐIỀU 9. CÁC BUỔI OFFLINE

9.1. Offline là hình thức sinh hoạt thường xuyên của hội nhằm mục đích giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm vận hành và sử dụng bảo dưỡng xe. Các hội viên có thể nêu các ý kiến đóng góp về hoạt động của hội, hoặc các ý kiến về xây dựng hội.

9.2. Tối thiểu một quý một lần, hội tiến hành offline chính thức vào thứ Bảy tuần cuối cùng của quý. Các thành viên phải có nghĩa vụ tham gia để thắt chặt sự đoàn kết trong hội.

9.3. Offline không chính thức: Tùy ý anh em trong hội. Hội đề cử một ủy viên ban chấp hành chuyên phát động và tổ chức các buổi off không chính thức này


ÐIỀU 10. Ban Chấp hành

Ban Chấp hành (BCH) hội do Đại hội bầu ra, có nhiệm vụ thực hiện các nghị quyết của hội
BCH có 9 thành viên, phân công phụ trách các mảng công tác khác nhau của hội

01 Ủy viên: Chủ tịch hội có nhiệm vụ và quyền hạn sau

10.1. Tổ chức thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội Toàn thể thông qua
10.2. Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết và báo cáo kết quả kiểm tra cho Đại hội.
10.3. Thay mặt hội thực hiện các công tác, các giao dịch với các cơ quan quản lý, cơ quan truyền thông và các đối tác theo đúng phương hướng hành động đã được Đại hội Toàn thể thông qua
10.4. Xây dựng phương hướng hoạt động của hội trình Đại hội Toàn thể thông qua
10.5. Quyết định việc kết nạp hoặc miễn nhiệm, hoặc khai trừ một hội viên dựa trên tiêu chuẩn hội viên mà Đại hội đã thông qua và đề xuất của Thư ký hoặc của Phát ngôn viên của hội.
10.6. Triệu tập đại hội bất thường nếu có 1/3 hội viên yêu cầu


02 ủy viên: Tổng quản Phát ngôn của hội có các quyền hạn và trách nhiệm sau

10.7. Làm nổi bật các ưu điểm của xe Pajero Sport trên các diễn đàn và các phương tiện truyền thông khác.
10.8. Xử lý các tình huống vu khống hay thổi phồng nhược điểm của xe Pajero Sport
10.9. Tuyên truyền và tổ chức tuyền truyền về các hoạt động của hội
10.10. Thay mặt Hội đưa ra các ý kiến chính thức của Hội trước công luận về các vấn đề liên quan đến Hội.
10.11. Đề xuất khai trừ các thành viên không tôn trọng tôn chỉ mục đích của hội

01 ủy viên: Tổng quản tài chính của hội có các quyền hạn và trách nhiệm sau

10.12. Quản lý quỹ hoạt động của Hội theo Nghị quyết của hội về sử dụng tài chính
10.13. Quản lý quỹ từ thiện của Hội theo Nghị quyết của hội về sử dụng quỹ từ thiện
10.14. Chuẩn bị các buổi offline chính thức
10.15. Đề xuất khai trừ các thành viên không đóng quỹ Hội, không đóng tiền phạt (nếu có.

01 ủy viên: Tổng quản chấp pháp hội có các quyền hạn và trách nhiệm sau

10.16. Giám sát sự tuân thủ điều lệ của các hội viên
10.17. Phạt và thu tiền phạt theo đúng quy định
10.18. Đề xuất khai trừ các thành viên thường xuyên vi phạm điều lệ hội.

01 ủy viên: Tổng quản hình ảnh hội có các quyền hạn và trách nhiệm sau

10.19. Xây dựng, duy trì và phát huy các biểu trưng hình ảnh của hội như logo, slogan, phong cách trình bày website của hội
10.20. Quảng bá hình ảnh hội trên các phương tiện truyền thông
10.21. Phụ trách các vấn đề về hội trường, âm thanh, ánh sáng, phông bàn, biểu ngữ, bandroll … mỗi kỳ Đại hội

01 ủy viên: Tổng quản sức khỏe hội có các quyền hạn và trách nhiệm sau

10.22. Xây dựng, duy trì và phát huy các phong trào thể thao của hội
10.23. Tổ chức các buổi thi đấu giao lưu với các tổ chức khác

02 ủy viên: Tổng quản offline không chính thức có các quyền hạn và trách nhiệm sau

10.24. Xây dựng, duy trì và phát huy truyền thống tụ tập của hội
10.25. Tìm kiếm các địa điểm cung cấp các đặc sản với chi phí hợp lý đưa lên trang web của hội phục vụ việc tụ tập của các hội viên

02 ủy viên: Tổng quản từ thiện có các quyền hạn và trách nhiệm sau

10.26. Tìm kiếm và lựa chọn các trường hợp cần giúp đỡ
10.27. Đề xuất hình thức và mức độ trợ giúp
10.28. Vận động đóng góp cho quỹ từ thiện của Hội

ÐIỀU 11. MIỄN NHIỆM, BẦU THAY THẾ, BỔ SUNG

11.1 Miễn nhiệm
Trong thời gian giữa hai kỳ đại hội, việc miễn nhiệm ủy viên BCH do các Hội viên quyết định với ít nhất 2/3 phiếu thuận.

11.2 Bầu thay thế, bầu bổ sung
Tùy thuộc tình hình thực tế phát sinh


ÐIỀU 12. VĂN PHÒNG HỘI

Văn Phòng Hội là bộ phận chuyên trách giúp việc của BCH Hội. Quy chế hoạt động của Văn phòng Hội do ủy viên tổng quản chấp pháp đề xuất và được BCH Hội phê duyệt.

ÐIỀU 13. CÁC TỔ CHỨC HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

Tùy theo nhu cầu hoạt động của Hội, Hội có thể thành lập hoặc tham gia thành lập các tổ chức hỗ trợ hoạt động của Hội như: đơn vị nghiên cứu, công ty tư vấn, công ty dịch vụ hay trung tâm đào tạo… Các tổ chức này được thành lập phù hợp với Điều lệ Hội, quy định của pháp luật và huy động nguồn lực của Hội viên.


CHƯƠNG V : TÀI CHÍNH

ÐIỀU 14. NGUỒN THU

14.1. Nguồn thu của Hội gồm có:
14.2. Hội phí do các hội viên đóng góp theo Nghị quyết về tài chính của Hội
14.3. Trích nộp kinh phí từ hoạt động dịch vụ của Hội
14.4. Tài trợ từ hội viên, các tổ chức ngoài Hội và các tổ chức hỗ trợ hoạt động hội.

ÐIỀU 15. CHI TIÊU VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
Tài chính của Hội được chi tiêu và quản lý theo Nghị quyết về QLTC của Hội, phù hợp với quy định của pháp luật.


CHƯƠNG VI : KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT


ÐIỀU 16. KHEN THƯỞNG

Hội viên có nhiều thành tích trong công tác Hội hoặc trong hoạt động khoa học kỹ thuật sẽ được Hội trực tiếp khen thưởng hay đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng.


ÐIỀU 17. KỶ LUẬT

Hội viên nào vi phạm điều lệ, làm trái với nghị quyết hoặc làm tổn thương đến thanh danh của Hội sẽ bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo đến khai trừ. Nếu thiệt hại đến tài sản và tài chính của Hội thì phải bồi hoàn.


CHƯƠNG VII : GIẢI THỂ

ÐIỀU 18. GIẢI THỂ

Việc giải thể Hội xảy ra do một trong hai trường hợp:

18.1. Nghị quyết giải thể Hội của Đại Hội toàn thể Hội với 2/3 số đại biểu thông qua.
18.2. Quyết định giải thể Hội của cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập Hội.

ĐIỀU 19. XỬ LÝ

Khi Hội giải thể, tài chính và tài sản của Hội sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.


CHƯƠNG VIII : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 20. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Chỉ có Đại hội Hội mới có quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ của Hội. Trong quá trình thực hiện, có những điểm cần sửa đổi, bổ sung phải được Đại hội bất thường thông qua và có hiệu lực theo quy định của pháp luật.


ÐIỀU 21. HIỆU LỰC THI HÀNH

21.1 Điều lệ này gồm tám (08) chương và 21 điều khoản.

21.2 Ðiều lệ của Hội được Ðại hội toàn thể thông qua và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
Chủ tịch onlymer
 
Chỉnh sửa cuối:

khumui

Xe buýt
Biển số
OF-125176
Ngày cấp bằng
22/12/11
Số km
935
Động cơ
6 Mã lực
Nơi ở
http://benmar.com.vn
Website
benmar.vn
NGHỊ QUYẾT 2 ĐẠI HỘI I
Về xử phạt các hội viên vi phạm

- Căn cứ Điều lệ Hội


QUYẾT NGHỊ


  1. Ba (3) lần bỏ off liên tục (cả off gần và off xa) nộp phạt vào quỹ hội 1.000.000 đồng
  2. Đăng ký off xa xong bỏ không đi nộp 500.000 đồng
  3. Đến địa điểm hẹn của các chuyến off xa muộn 15 phút trở lên phạt 500.000 đồng. Đoàn chỉ chờ tối đa 30 phút. Ai chậm quá 30 phút tự chạy theo đoàn hoặc bỏ off
  4. Bôi xấu hình ảnh hội lần một phạt 1.000.000 lần 2 khai trừ
  5. Gây mất đoàn kết trong Hội: Khai trừ
  6. Phát ngôn gây bất lợi cho Hội: lần 1 nhắc nhở, Lần 2 phạt 500.000
 

Muon_biet

Xì hơi lốp
Biển số
OF-186880
Ngày cấp bằng
25/3/13
Số km
14,779
Động cơ
388,263 Mã lực
Tuổi
63
Nơi ở
0968925493
Toàn thấy bị phạt tiền mà chẳng thấy mức khen thưởng bằng tiền?
 

Spring Tastes

Xe đạp
Biển số
OF-547688
Ngày cấp bằng
27/12/17
Số km
31
Động cơ
0 Mã lực
Tuổi
41
Nơi ở
http://dongbacauto.com
Website
xexangdau.net
Có vẻ căng các cụ nhỉ em sắp lấy PS DMT muốn vào vào mà run quá
 

Spring Tastes

Xe đạp
Biển số
OF-547688
Ngày cấp bằng
27/12/17
Số km
31
Động cơ
0 Mã lực
Tuổi
41
Nơi ở
http://dongbacauto.com
Website
xexangdau.net
Hi vọng sớm được tham ra cùng các cụ. Sáng tháng bấm số báo danh rồi
 

dieulinh.su27

Xe máy
Biển số
OF-556585
Ngày cấp bằng
4/3/18
Số km
71
Động cơ
0 Mã lực
Tuổi
32
Nơi ở
83 Nguyen Ngoc Vu, Cau giay, Ha Noi
Website
casani.vn

Nguyecongtru

Đi bộ
Biển số
OF-580701
Ngày cấp bằng
23/7/18
Số km
3
Động cơ
0 Mã lực
Tuổi
29
Ps3.0At 2016 giá 750 ai quan tâm liem hệ e nhe 0983623569
 

LangThangBG

Xe hơi
Biển số
OF-296714
Ngày cấp bằng
27/10/13
Số km
113
Động cơ
3 Mã lực
Nơi ở
TP Bắc Giang
Các cụ cho em xin cái link trang facebook của hội mình với ạ, em tìm có mấy nhóm liền nên chả biết thật giả sao cả.
Kính các cụ!
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top