Dũng Hàn Thuyên chuyên bọc táp lô và khâu da vô lăng ô tô...