Hùng.tv & OF TTRV, tranh luận để xây dựng OF ngày càng tốt hơn