KHAI HÈ 2019: Thành lập công ty trọn gói tại Hà Nội và trên 30 tỉnh thành