Khởi động VOC2019 với mẫu xinh và thời tiết 42,5oC