Mời OFer bốn phương về tham dự đại tiệc chúc mừng SNOF 13