Ofer là bọn nào? OF là cái gì? Ở đó có gì vui không???