Phong Nậm - Bản Giốc - Ngọc Côn. Bình minh và Hoàng hôn