Tạm biệt mùa thu Hà Nội! Chúng tôi lên đường chinh phục những vùng đất Phương Nam