Tặng 1 mét bia (10 cốc) + 1 đĩa mồi chân gà không giới hạn tối thiểu chi tiêu