Thăm mấy người em là du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản.