Thăm viếng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp trước giờ lên đường đến với Pa Ủ