Tình hình Syria-Trung Đông, Venezuela và quan hệ Việt-Sing Vol.72