Trung đoàn 7X dựng lều, nhóm lửa lặn lội thăm Nàng Mây Tà Xùa