TTH - Đấu giá TT - Ủng hộ các em nhỏ Noong Quang - Khoen On - Than Uyên - Lai Châu