...Và chúng tôi lại lên đường theo bước chân những người đi trước...