an-duong

Giới tính
Nam

Chữ ký

Đất lành chim đậu , đất không lành ta nhậu cả chim . Chỉ sợ thiếu vodka phải không cụ
Top