Armani77

Chữ ký

Buồn nào rồi cũng sẽ qua
Chỉ có buồn ngủ chẳng tha ngày nào...
Top