blackchickenguy

Thích LA LIẾM !

La thiêm lích
Website
http://www.eagle.com.vn
Nơi ở
Lò gạch
Site ảnh
www.eagle.com.vn
Nghề nghiệp
Ở CỮ

Liên hệ

Yahoo! Messenger
black_chicken_guy
Skype
thanh_nguyenduc

Chữ ký

Đồ quỷ xứ đừng nhìn người ta thế chứ !

Người theo dõi

Top