Booong

Chữ ký

Khởi duyên từ trời, giữ duyên tại người, bền duyên do Phật

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top