chailang

Chữ ký

Những gì làm cho rồi cũng sẽ mất đi - Những gì làm cho người khác sẽ là mãi mãi

Người theo dõi

Top