Recent Content by Chaukga

 1. Chaukga

  BRL400: Tết mùa Covid nhẹ tênh, cùng vào Lò rượu mà khênh ngựa về

  Chén mới em đặt vào lò
 2. Chaukga

  BRL400: Tết mùa Covid nhẹ tênh, cùng vào Lò rượu mà khênh ngựa về

  Em lại vần chum rỗng vào lò :))
 3. Chaukga

  BRL400: Tết mùa Covid nhẹ tênh, cùng vào Lò rượu mà khênh ngựa về

  Em lên tầng mới.
 4. Chaukga

  BRL400: Tết mùa Covid nhẹ tênh, cùng vào Lò rượu mà khênh ngựa về

  Em cày còm ngày mới :D
 5. Chaukga

  BRL400: Tết mùa Covid nhẹ tênh, cùng vào Lò rượu mà khênh ngựa về

  Đi khách xong em lại lộn vào lò phát ;))
 6. Chaukga

  BRL400: Tết mùa Covid nhẹ tênh, cùng vào Lò rượu mà khênh ngựa về

  Em điểm còm chiều.
 7. Chaukga

  BRL400: Tết mùa Covid nhẹ tênh, cùng vào Lò rượu mà khênh ngựa về

  Em lên tầng mới chén ngang phát ;))
 8. Chaukga

  BRL400: Tết mùa Covid nhẹ tênh, cùng vào Lò rượu mà khênh ngựa về

  Em thêm chén mới.
 9. Chaukga

  BRL400: Tết mùa Covid nhẹ tênh, cùng vào Lò rượu mà khênh ngựa về

  Em điểm còm ngày mới.
 10. Chaukga

  BRL400: Tết mùa Covid nhẹ tênh, cùng vào Lò rượu mà khênh ngựa về

  Em điểm còm tối
 11. Chaukga

  BRL400: Tết mùa Covid nhẹ tênh, cùng vào Lò rượu mà khênh ngựa về

  Em theo tầng mới.
 12. Chaukga

  BRL400: Tết mùa Covid nhẹ tênh, cùng vào Lò rượu mà khênh ngựa về

  Em điểm còm trưa :D
 13. Chaukga

  Chi hội Lò Gạch-No 203 Hà Nam Quê Hương Của Những Anh Chí

  Muốn dì phải ra quán là chuận dồi ;)
 14. Chaukga

  BRL400: Tết mùa Covid nhẹ tênh, cùng vào Lò rượu mà khênh ngựa về

  Em vần chum rỗng vào lò :D
 15. Chaukga

  BRL400: Tết mùa Covid nhẹ tênh, cùng vào Lò rượu mà khênh ngựa về

  Em chốt tầng.
Top