com_mot_phat

Site ảnh
D:\My Documents\My Pictures\anhdep612075.jpg

Chữ ký

Người ta không bước vì sợ gãy chân. Có chân không bước, khác gì chân gãy

Người theo dõi

Top