dongkijote

Chữ ký

"NN pháp quyền là NN mà mọi hành vi trong xã hội đều được PL điều chỉnh rõ ràng như Luật GTĐB ấy"
Top