ĐỨC QUANG 26VTV

Chữ ký

''Họa hổ, hoạ bì, nan họa cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm''

Người theo dõi

Top