ducbinh90

Chữ ký

Ai băng gió sương cho em đợi chờ, và những lúc Anh về, Ai kể chuyện đời lính em nghe...
Top