hoasuu88

Chữ ký

"♫.. chặng đường nào trải bước trên hoa hồng..
bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai... ♫"
Top