Jestablue's latest activity

  • Jestablue
    Jestablue đã đăng thớt mới.
    Xe minh vios bản 2019 mt. Chạy đc gan 4v. Bị tình trạng như vầy . mỗi lần đệm ga thì phát ra tiếng cạch nhỏ .nhả ga lại phát ra tiếng...
  • Jestablue
    Jestablue đã đăng thớt mới.
    Xe minh vios bản 2019 mt. Chạy đc gan 4v. Bị tình trạng như vầy . mỗi lần đệm ga thì phát ra tiếng cạch nhỏ .nhả ga lại phát ra tiếng...
Top