jihadv

Chữ ký

Nếu có trót đi qua đời nhau, xin như cơn gió nhẹ thoảng qua, đừng như cơn bão, để có cây đổ người đau...
Top