Julie

Chữ ký

Phụ thuộc kinh tế là phụ thuộc chính trị.
Top