Kamri

Chữ ký

Lời nói đi đôi với việc làm không phải khi nào cũng tốt ( lắm thằng nói ngu bỏ mẹ )
Top