kentdju

Chữ ký

Tổ tiên nhân đức ban cho rượu,
Con cháu thảo hiên trọn kiếp say.
Top