Khat_tien

Sinh nhật
Tháng tám 10
Giới tính
Nam

Chữ ký

Chỉ một cơn sóng nhỏ, cũng mang bao nỗi buồn! Biển dài và rộng thế, chắc gì không cô đơn?
Top