Kính vỡ

Chữ ký

xe không kính không phải vì xe không có kính
bị Offer ném đá, kính vỡ mất rồi.
Top