Lầm

1 vợ 2 con chưa có j

Chữ ký

Hoa chẳng tươi thì Liễu vẫn cứ xanh
Top