lananh51

Chữ ký

Bò không ăn cỏ bò ngu, trai không gái gú còn ngu hơn bò
Top