Lenghiep - VBG
Ngày cấp bằng:
19/7/12
Số km:
678
Tìm mọi bài
Xem bác này đã tạo những thớt nào
Nơi ở:
30b Đoàn thị điểm
Nghề nghiệp:
Kỹ sư địa chất