manuever

Liên hệ

Yahoo! Messenger
jetamie.lavender
Skype
haidt7

Chữ ký

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở.
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Người theo dõi

Top