Maygio

lãng đãng như mây gió

Tham ăn tục uống
Nơi ở
Ở đây chứ đâu
Nghề nghiệp
Thất nghiệp

Chữ ký

có phong bì chưa ??
Top